ၸုမ်းၵုၼ်ႁဵင်ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း(ကျွန်းတစ်ထောင်မြေဖောင်ဒေးရှင်း)တၢင်တူဝ် ၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တီႈ ဝၢၼ်ႈလဝ်း ၊ ၵုင်းသႃႇ၊ ၵဵင်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။
ပီတႆး-႒႑႑႕ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ(႘)ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽတ်း(28/10/21) ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵုၼ်ႁဵင်ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း(ကျွန်းတစ်ထောင်မြေဖောင်ဒေးရှင်း)တၢင်တူဝ် ၵေႃ ႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး (The Shan State Sangha and People for Peace-Building) ၼၢင်းသႅင်ဢေး လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း(15)ၵေႃႉ လႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ- သိူဝ်ႈ၊ ၽႃႈ၊ ယႃသီၶဵဝ်ႈ၊ ၵွၼ်ႈသီ၊ ၽွင်ပူၵ်ႇ၊ ပုင်းၼမ်ႉ၊ ၶႅပ်းတိၼ်၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၼၢင်းယိင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉၶူဝ်းၶွင်တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ(1360) ဢၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလဝ်း၊ ၵုင်းသႃႇ၊ ၵဵင်းၶမ်း၊ မွၵ်ႈႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း(74)လင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း(224)ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(SSPP/TNLA) တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈ ၶၢႆႉယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ။
ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ-16/10/2021 ၼၼ်ႉသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ(4)ၶေႃႈ လႄႈ မူႇပိူင်(6)ႁူၵ်းၶေႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။
By: SPB Media