ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဒီပလိုမာ (Batch-2) အတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

Download for Application (Word file ↓↓↓

IDI Application form

 

Download For Print (PDF file)↓↓↓

IDI Application form