ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ် လူငယ်နှင့်စာပေ စာတမ်းဖတ်ပွဲ (နားကောင်းမူး)