ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4
ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ။
ယွင်ႈယေႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ပၢင်သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈၶႃႈ။
ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈသေလႄႈ ၽူႈဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၶႃႈ ။